هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
SYN121.SYD3 Disabled
SYN131.SYD3 Disabled
SYN141.SYD3 Disabled
SYN211.SYD2 Disabled
SYN231.SYD3 Disabled
SYN241.SYD2 Disabled
SYN311.SYD3 Disabled
SYN321.SYD3 Disabled
SYN331.SYD3 Disabled
SYN341.SYD3 Disabled